37. Plan para el impulso del perfil profesional en TIC

37. Plan para el impulso del perfil profesional en TIC

La Generalitat, en col·laboració amb tots els agents econòmics i socials implicats, prepararà un pla per a impulsar el perfil del professional TIC a la Comunitat, que inclourà actuacions per a incorporar la formació en TIC en els continguts curriculars dels nivells bàsics del sistema educatiu.

Quant a les carreres universitàries tecnològiques, s'impulsarà la formació de més especialistes en TIC, a través d'actuacions per a augmentar el nombre de vocacions cap a este tipus d'estudis. Així mateix, s'afavorirà l'actualització àgil dels continguts curriculars (p. ex. computació en el núvol, desenrotllament de videojocs, etc.).

Imagen Economia

Economia