45. Simplificación de la normativa y gestión de procedimientos que afectan al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones

45. Simplificación de la normativa y gestión de procedimientos que afectan al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones

La Generalitat afavorirà l'homogeneïtzació de la normativa autonòmica i municipal que afecte el desplegament de xarxes de telecomunicacions, tenint en compte l'estatal i la comunitària, i s'elaboraran recomanacions perquè les Administracions Públiques locals aproven les normes o els instruments de planificació que afavorisquen el desplegament de xarxes de comunicacions. En concret, es promourà la tramitació simplificada i flexible i es coordinarà l'aplicació de la normativa sectorial de telecomunicacions. 

Imagen Economia

Economia