Visualització de contingut web

7. Capacitación TIC de docentes

Les competències professionals del professorat han d'incloure una contínua actualització en TIC. Així mateix, s'han d'establir uns requisits mínims quant a coneixements acreditats per als docents, que permeten assegurar que són capaços de reconéixer, utilitzar i produir amb les ferramentes TIC disponibles i futures.

Imagen ciudadania

Ciutadania