T'interessa

Banner Bandera Europea

Economia_Linea_2_3

Economia_Linea_2_3

Dos de les causes fonamentals de la desocupació estructural són el desenrotllament tecnològic, que deixa obsolets els coneixements i les capacitats, i la desocupació cíclica o produïda pels cicles econòmics i les seues crisis corresponents. La conjunció d'ambdós factors genera alts nivells de desocupació de llarga duració que, en general, respon amb molta lentitud a les polítiques actives de reactivació i promoció de l'ocupació.

El desajust entre la demanda i l'oferta d'ocupació radica en què les capacitats (skills) i els coneixements dels que busquen ocupació no es corresponen amb allò que s'ha requerit pels potencials ocupadors. D'altra banda, la falta de personal amb capacitació tecnològica en les empreses fa que els necessaris processos per a incrementar la productivitat, sobretot en les pime, siguen lents i difícils, la qual cosa provoca baixes taxes d'innovació.

La superació d'estos reptes requerix la posada en marxa de mesures en què les TIC tenen un paper fonamental. D'una banda, des d'un punt de vista instrumental, constituïxen una ferramenta bàsica per a millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques actives d'ocupació. La digitalització de continguts i la seua disponibilitat en línia a través de múltiples dispositius permeten millorar la qualitat de la formació amb un ús eficient de recursos. Així mateix, ferramentes tecnològiques com els portals o les xarxes socials afavorixen l'ocupació per mitjà de l'accés i la difusió d'informació actualitzada i fiable sobre la demanda i l'oferta existent.

D'altra banda, l'ocupació en les TIC constituïx en si mateix una oportunitat per a la creació de llocs de treball, per la qual cosa és necessari potenciar la capacitació de professionals a tots els nivells. S'estima que la demanda de professionals TIC en la UE creix entre 100.000 i 150.000 ocupacions anuals i que la falta d'una oferta adequada donarà lloc a un dèficit de 900.000 professionals en 2015.

Finalment, cal destacar que la disponibilitat de professionals qualificats en TIC és indispensable per a implantar les solucions tecnològiques que permeten augmentar la productivitat de les empreses i constituïx un incentiu per a la localització territorial de les inversions en este sector.

Imagen Economia

Economia