Visualització de contingut web

Faq's

Fa falta una Agenda Digital valenciana?

Quant a visió, objectius i terminis (2014-2020), l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana és coherent amb les prioritats de la Comissió Europea i del Govern d'Espanya, expressades en les respectives agendes. No obstant això, els seus eixos i línies d'actuació han sigut definits tenint en compte la realitat social i econòmica de la Comunitat.

El Consell ha elaborat l'Agenda Digital des d'una perspectiva global, reunint un equip de treball format per experts de les distintes polítiques sectorials, a fi que identificaren quin paper juguen les TIC com a element facilitador i catalitzador en cada una d'estes.

Com a resultat, el text elaborat es va obrir a un procés de consulta pública en línia, a fi d'arreplegar les aportacions de tots els agents implicats en l'Agenda Digital, des de l'àmbit empresarial, laboral i acadèmic als professionals del sector TIC i la societat civil de la Comunitat Valenciana.

Este procés participatiu ha permés obtindre un pla que té en compte tots els punts de vista, de manera que les actuacions que finalment es posen en marxa siguen les més efectives per a aconseguir els objectius establits per a la Comunitat.

Quina relació guarda el creixement econòmic i l'ocupació amb les TIC?

La incorporació de les TIC a tots els àmbits de la societat, l'anomenada societat digital, és fonamental per a aconseguir un creixement econòmic sostenible, basat en la innovació i el coneixement, l'anomenat creixement intel·ligent.

La Comissió Europea (CE) estima que el sector de les TIC representa huit milions de llocs de treball en la Unió Europea i el 6% del PIB comunitari, i contribuïx en un 20% al creixement de la productivitat de l'economia.

Al seu torn, les TIC permeten ajudar l'Administració a traure el màxim profit als seus recursos i oferir servicis públics de qualitat, que reduïsquen les càrregues administratives a empreses i ciutadans. D'esta manera, la funció pública contribuïx a millorar la competitivitat i, per tant, a afavorir l'activitat econòmica.

Per esta raó, les TIC són un element fonamental en les estratègies del nostre entorn per al creixement i l'ocupació. La CE va incloure el creixement intel·ligent com una de les seues prioritats en l'estratègia comunitària Europa 2020 i va desenrotllar l'Agenda Digital per a Europa com una de les seues iniciatives emblemàtiques.

En este sentit, el Govern del nostre país ha elaborat l'Agenda Digital per a Espanya, aprovada pel Consell de Ministres al febrer de 2013. Diverses Comunitats Autònomes desenrotllen els seus propis plans estratègics en TIC, adaptats a les seues competències i entorn regional.