Visualització de contingut web

Financiación I+D+i

L'Agenda Digital valenciana comptarà per al seu finançament amb fons propis i externs. D'una banda, s'assignarà part del pressupost de la Generalitat Valenciana a complir amb els objectius i actuacions previstos i, d'una altra, serà cofinançada, principalment, amb fons europeus.

RIS3 Comunitat ValencianaEn este sentit, el període que comprén l'agenda està sincronitzat amb el Marc Financer Plurianual de la Unió Europea (2014-2020), perquè el seu desenrotllament vaja en paral·lel amb el nou programa de Fons Estructurals, una de les seues principals fonts de finançament, i amb altres programes com a Horitzó 2020 i el mecanisme Connectar Europa per a banda ampla.

No obstant això, abans d'assignar fons per a la promoció de la innovació, la Comissió Europea (CE) ha demanat a les autoritats nacionals i regionals de la UE que preparen la seua Estratègia d'Investigació i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – RIS3). Les estratègies RIS3 són una condicionalitat "ex ante" al finançament, amb les quals es perseguix guanyar en eficàcia en l'ús dels Fons Estructurals i el nou instrument financer Horitzó 2020.

Amb això es pretén augmentar les sinergies entre les diferents polítiques (comunitàries, nacionals i regionals) i les inversions públiques i privades, de manera que tots els agents implicats generen noves capacitats i milloren les antigues.

La Comunitat Valenciana ha definit la seua estratègia d'especialització intel·ligent, la RIS3 CV, després d'un procés en què ha identificat quines característiques i actius li són exclusius com a regió i els seus avantatges competitius, i reunir participants i recursos entorn d'una visió de futur tendent a l'excel·lència.

D'esta manera, la RIS3 CV i l'Agenda Digital valenciana són estratègies amb objectius comuns, que han sigut elaborades de forma coordinada. L'ADCV aprofita el potencial transformador de les TIC per a desenrotllar la societat digital en el seu conjunt: ciutadania, administració i economia. I, en este últim punt, la RIS3 CV se centra a aconseguir un model econòmic sostenible basat en el coneixement, mentres reforça les mesures de l'agenda que compten amb major potencial investigador i innovador.

 

Financiació europea