Horizonte 2020

Horizonte 2020

Horizonte 2020

Horitzó 2020 és l'instrument financer que implementarà els principis de l'anomenada Unió per la Innovació, una iniciativa emblemàtica d'Europa 2020 dirigida a assegurar la competitivitat global de la UE. Entre 2014 i 2020 i amb un pressupost de 80.000 milions d'euros, el nou programa de la UE per a la investigació i la innovació perseguix crear les condicions necessàries per al creixement i el foment de l'ocupació a Europa.

Horitzó 2020 reunirà tot el finançament existent fins ara en matèria d'investigació i innovació en la UE, substituint el Programa Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic (PM), el Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i els fons de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT). Així, finançarà totes les etapes del procés d'innovació, des de la investigació bàsica a la comercialització.

L'objectiu general de la investigació i la innovació en TIC davall Horitzó 2020 és portar els beneficis derivats dels avanços en estes tecnologies fins als ciutadans i les empreses per a fer front als reptes socials d'Europa. Concretament, Horitzó 2020 donarà suport al desenrotllament de les TIC per a la ciència, les TIC per al lideratge industrial i les TIC per als reptes socials.