46. Favorecer el uso compartido de infraestructuras

46. Favorecer el uso compartido de infraestructuras

En el marc del Reglament de la Comissió Europea per a reduir el cost del desplegament de xarxes de banda ampla, s'afavorirà l'ús compartit d'infraestructures de distints sectors i de distintes Administracions Públiques, susceptibles de ser utilitzades per al desplegament de xarxes de telecomunicacions a la Comunitat, i es duran a terme, entre altres, les mesures següents:

  • Oferir un punt únic d'accés a la informació sobre infraestructures en el territori, en les condicions que el regulador establisca.

  • Desenrotllar els instruments normatius i d'un altre tipus (p. ex. acords marc) per a posar estes infraestructures a disposició dels operadors, en condicions d'igualtat, transparència i no discriminació.

  • Elaborar instruccions tècniques per a la inclusió d'elements d'infraestructures de telecomunicacions en infraestructures físiques (p. ex. carreteres, vies fèrries, canals de reg, canalitzacions, etc.).

Imagen Economia

Economia